Samsjuklighet (komorbiditet) betyder att man har två eller flera sjuklighetstillstånd samtidigt. När man har något av Ehlers-Danlossyndromen eller en diagnos inom HSD är det inte ovanligt att man samtidigt har andra diagnoser. Andra diagnoser/tillstånd kan vara relaterade till EDS/HSD eller uppkomma av helt andra orsaker. Oavsett orsak är det viktigt att symptomen tas på allvar och blir utredda. Det är tyvärr allt för vanligt att symptom skylls på EDS/HSD och att patienter därmed går miste om vård/behandling som hade kunnat ge bättre livskvalitet.

Vissa tillstånd vet vi förekommer med något högre frekvens när man har EDS eller HSD men förklaringar till varför de gör det finns inte alltid. Det behövs mer forskning och mer forskning är på gång.

Här nedan kan du hitta länkar till artiklar som beskriver några av de samsjuklighetstillstånd som har (eller tycks ha) en ökad förekomst inom vissa av ovan nämnda diagnoser. Länkar kommer att fyllas på efter hand vartefter nya artiklar skrivs.

POTS — Vad är Postural ortostatisk takykardisyndrom?

Close