Om EDS Kunskapsfond

Syftet med EDS kunskapsfond är att stödja och underlätta kunskapsöverföring kring Ehlers-Danlos syndrom.

EDS kunskapsfond är helt gåvofinansierad och förvaltas av EDS Riksförbund. Medel kan beviljas till följande:

 

Anordnande av föreläsning till vårdprofession eller allmänhet

Deltagande i konferenser

Forskning eller fördjupade studier såväl inom professionen som bland studenter

 

Som motprestation ska kunskap och erfarenheter från de aktiviteter som erhållit bidrag vidareförmedlas till EDS Riksförbund och våra medlemmar.

Detta kan handla om möjlighet för medlemmar att delta på föreläsning, artiklar till tidning och/eller websida, eller till exempel filmdokumentation. Ansökningar hanteras löpande av styrelsen i EDS Riks¬förbund. Medel kan inte tilldelas personer utifrån personliga behjärtansvärda behov utan ska komma alla förbundets medlemmar till del.

Medel kan inte heller delas ut till förtroendevalda inom EDS Riksförbund.

 

Det är endast årsmötet i EDS Riksförbund som har mandat att ändra på riktlinjerna för EDS kunskapsfond. Likaså eventuellt beslut om att avsluta EDS kunskapsfond där årsmötet även beslutar om hur kvarvarande medel fördelas.

Close