Vad är en motion?
En motion är ett skriftligt förslag som årsmötet ska behandla.

Vem kan skriva en motion?
Alla som är medlemmar i EDS Riksförbund kan var för sig eller några tillsammans skriva en motion.

Vad ska den handla om?
Den handlar om något som rör EDS Riksförbunds verksamhet.

Hur gör du?
Skriv en kort bakgrundsbeskrivning och motivera varför motionen ska tas upp och avsluta med ett förslag som årsmötet kan ta ställning till. En motion kan innehålla mer än ett förslag. Skriv gärna varje delförslag i eget stycke.

Till vem ska motionen lämnas?
Den ska vara skriftlig och skickas till styrelsen. Mejla den till info@ehlers-danlos.se.

Kom ihåg att skriva namn på den eller de medlemmar som lämnar motionen.

När ska en motion lämnas?
I stadgarna anges hur lång tid före årsmötet som motion ska vara inlämnad. För 2017 har styrelsen beslutat att förlänga motionstiden och tillåta att motioner lämnas senast den 28 februari.

Vad händer sen?
När styrelsen mottagit motionen tar de ställning till den och skriver ett yttrande med en motivering till om de föreslår att årsmötet ska bifalla eller avslå den. Styrelsen kan också föreslå att frågan ska beredas mer innan den går till beslut.

Hur informeras medlemmarna?
Styrelsen informerar före årsmötet om motioner som ska hanteras. I informationen ingår den skrivna motionen och styrelsens yttrande. Styrelsen tar beslut om hur informationen ska lämnas.

Övriga frågor
Har man en mindre fråga kan den tas upp på årsmötet under den punkt på dagordningen som heter ”Övriga frågor”. Till skillnad från en motion kan en övrig fråga inte vara för omfattande eftersom medlemmarna inte fått tid att reflektera över frågeställningen.

Close