Stadgar

 Ehlers-Danlos syndrom Riksförbund

 

Dessa stadgeförslag godkändes på årsmötet 2017 men behöver konfirmeras under kommande årsmöte 2018 innan de blir gällande.

 Normalstadgeförslag lokalförening

 Stadgeförslag beslutade 2017

Antagna vid årsmötet 1997.
Förbundet kallades tidigare ”Föreningen för Ehlers-Danlos syndrom”.
Tidigare stadgar antogs första gången vid konstituerande möte i Stockholm 10 februari 1992 och justerades vid årsmötena 1995 och 1996 (§ 9 och § 22). Vid årsmötena 2007 och 2008 antogs ett tillägg i § 6 ang. medlemskapet i Sällsynta Diagnoser. Styrelsen uppdrogs att revidera stadgarna och vid årsmötena 2008 och 2009 antogs revideringar i § 6, 9, 13, 15, 17 och 20. Vid årsmötena 2012 och 2013 antogs revideringar i § 6 och 15. Vid årsmötena 2014 och 2015 antogs revidering i § 16.

 

§ 1 Namn
Förbundets namn är EDS, Ehlers-Danlos syndrom, Riksförbund.

 

§ 2 Förbundets ändamål
Verksamheten är ideell och riksomfattande. Syftet är att stödja och informera medlemmar och deras familjer, läkare, tandläkare, annan sjukvårdspersonal och allmänheten om vad Ehlers-Danlos syndrom innebär vad gäller symtom och konsekvenser.

 

§ 3 Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december.

 

§ 4 Stadgar
Lokala föreningar har att följa av förbundsstyrelsen fastställd normalstadga. Ändringar i normalstadgan kan företas av förbundsstyrelsen.

 

§ 5 Stadgeändring
För ändring av stadgarna krävs beslut av två på varandra följande årsmöten med enkel majoritet i första och kvalificerad i andra. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse och skall framgå av den förelagda dagordningen vid årsmöte.

 

§ 6 Medlemskap och avgifter
Förbundet är öppet för alla som önskar deltaga i eller stödja verksamheten och medlem blir den som betalar fastställd årsavgift. Om så ej speciellt uttryckes, medför eventuella bidrag till föreningen ej medlemskap. Medlemsavgifternas storlek bestäms vid ordinarie årsmöte och förfaller till betalning i början av året.
Utträde ur förbundet bör ske skriftligen. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej vid utträde. Medlem som ej erlagt fastställd avgift i rätt tid, avförs ur registret.
Medlemskap i EDS Riksförbund innebär även att man är personlig medlem i samarbetsorganet Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Medlemsavgiften till Riksförbundet Sällsynta diagnoser betalas av EDS Riksförbund.
Utnämnande av hedersordförande och hedersmedlem
Till hedersordförande eller -medlem kallas av förbundet, på styrelsens hemställan, person som föreningen vill betyga sin aktning. Beslut att antaga hedersmedlem tas av årsmötet med minst 2/3 majoritet. Till hedersordförande kan bara kallas en person, som tidigare varit föreningens ordförande. Hedersordförande eller -medlem har ej rösträtt på styrelsemöten, dock på årsstämman och erlägger reducerad medlemsavgift.

 

§ 7 Förbundets hemort
Förbundets hemort skall vara Stockholms län.

 

§ 8 Beslutande organ
Förbundets beslutande organ är ordinarie årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

 

§ 9 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls varje år senast i maj månad på tid och plats som bestäms av styrelsen. Kallelse till ordinarie årsmöte skall skickas till medlemmarna senast 2 (två) veckor före mötet. Har förslag väckts om stadgeändring eller annan fråga av väsentlig betydelse för medlemmarna skall det anges i kallelsen. Dessutom bifogas verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budget och styrelsens förslag.

 

§ 10 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Alla medlemmar som har betalat medlemsavgift och fyllt 15 (femton) år har rösträtt. Röstning avgörs genom enkel majoritet. Röstning kan också ske genom fullmakt, dock högst 1 (en) fullmakt per ombud. Röstning sker vid personval slutet om medlem begär det eller om mötet så beslutar.

 

§ 11 Behandling av ärende
Medlem har rätt att få ärende behandlat vid ordinarie årsmöte om medlemmen skriftligen begär detta hos styrelsen senast den sista januari. Styrelsen skall till årsmötet avge ett skriftligt yttrande över förslaget. Beslut i ärende som ej upptagits i kallelse till årsmötet får ej fattas om någon närvarande röstberättigad motsätter sig detta.

 

§ 12 Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i förbundet.

 

§ 13 Årsmötets dagordning
Vid ordinarie årsmöte skall följande frågor behandlas och protokollföras.

 1.  Val av mötesordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av mötesfunktionärer: mötessekreterare och två rösträknare.
 4. Fråga om årsmötets behöriga sammankallande.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.
 7. Resultat- och balansräkning för senaste verksamhetsåret.
 8. Revisionsberättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Förslag till verksamhetsplan och budget för nästa verksamhetsår samt övriga förslag från styrelsen.
 11. Fastställande av medlemsavgiftens storlek.
 12. Val av ordförande.
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 14. Val av revisorer.
 15. Val av valberedning och ev. suppleanter.
 16. Val av styrelseledamot som jämte kassören har rätt att teckna förbundet.
 17. I förekommande fall besluta om lokalföreningar.
 18. Av medlemmarna väckta frågor.

 

§ 14 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när minst 2/3 (två tredjedelar) av medlemmarna eller en revisor begär detta. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 30 (trettio) dagar kalla till ett sådant möte inom 2 (två) månader efter det att kravet ställts till styrelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast 14 (fjorton) dagar före mötet.
Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett kallelsen upptas till behandling.
Om rösträtt vid extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i § 10.

 

§ 15 Valberedning
Valberedning utses på ett år av årsmötet och den skall bestå av 2 (två) medlemmar varav en är sammankallande. Suppleant kan väljas. Valberedningen skall senast 7 (sju) veckor före årsmötet tillfråga de i styrelsen vars mandattid går ut om de vill kandidera för nästa mandatperiod. Senast 5 (fem) veckor före årsmötet skall valberedningen skriftligt meddela styrelsen sitt förslag.
Förtroendevald styrelsemedlem som vill lämna sitt uppdrag innan mandatperioden gått ut, ska, minst två månader före årsmötet, skicka en skriftlig avsägelse till ordförande.
Ordförande informerar den som är sammankallande i valberedningen.

 

§ 16 Styrelsens  sammansättning
Förbundets verksamhet leds av en styrelse som väljs av årsmötet. Styrelsen skall bestå av minst 5 (fem) ordinarie ledamöter, samt 2 (två) suppleanter. Styrelsens ordförande utses av årsmötet för ett år i sänder. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör samt eventuella arbetsutskott. Styrelseledamöter väljs för 2 (två) år och så att 2 (två) ledamöter väljs jämna år och 2 (två) väljs udda år. Suppleanter väljs för 1 (ett) år.
Avgår styrelseledamot träder en suppleant in för återstående del av valperioden.
Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.
Styrelsen åligger särskilt:

 • Att bereda frågor som skall behandlas av årsmötet.
 • Att verkställa årsmötets beslut.
 • Att ansvara för förbundets ekonomi, förvaltning och den långsiktiga verksamheten.
 • Att framlägga verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning.
 • Att kontinuerligt hålla kontakt med motsvarande föreningar i andra länder för utbyte av erfarenheter, nya rön m.m.
 • Att kontinuerligt hålla kontakt med andra handikappföreningar och motsvarande organisationer, vilkas arbetsområden berör EDS-förbundet eller som av andra skäl är av speciellt intresse för förbundet.

 

§ 17 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om styrelseledamot så begär. Kallelse ska ske minst 1 (en) vecka i förväg. Suppleant har närvarorätt vid styrelsens sammanträden.
Styrelsen är beslutsmässig om minst 3 (tre) ledamöter är närvarande då alla beslut skall vara enhälliga. När fler än tre är närvarande, fattas beslut med enkel majoritet. Vid styrelsemöten skall protokoll föras. Protokollen skall justeras av mötesordförande och en utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

 

§ 18 Arbetsutskott
För beredning och bevakning inom för förbundets medlemmar intressanta områden, kan särskilda arbetsutskott, tillfälliga eller permanenta utses. Dessa utskott tillsätts av styrelsen som också fastställer gruppernas instruktioner och mottager rapporter från dem.

 

§ 19 Firmateckning
Förbundet tecknas av kassör och en ordinarie styrelseledamot var för sig och de utses på årsmötet. Teckningsrätten avser försändelser, utbetalningshandlingar och belopp på post- eller bankgirokonto.

 

§ 20 Revision
Två revisorer väljs för 1 (ett) år bland förbundets medlemmar vid årsmötet. Revisorerna skall kallas till samtliga möten och skall alltid äga tillträde till förbundets räkenskaper och handlingar.
Räkenskaper, verksamhetsberättelse, protokoll och förslag till ekonomisk plan skall av styrelsen överlämnas till revisorerna för granskning senast 6 (sex) veckor före årsmötet. Efter granskning av räkenskaperna skall revisorerna avge utlåtande till styrelsen senast 4 (fyra) veckor före årsmötet.

 

§ 21 Vetenskapligt råd
Förbundet skall verka för att ett sakkunnigt råd med läkare och andra relevanta personer bildas, knytes till förbundet och är ett rådgivande organ för föreningen, myndigheter och andra instanser.

 

§ 22 Stöd till forskning
Förbundet är positivt till och stödjer på olika sätt vetenskaplig forskning som på något sätt gagnar kunskapen om Ehlers-Danlos syndrom.

 

§ 23 Upplösning av förbundet
Beslut om upplösning av förbundet fattas av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie, och vid bägge biträdes av minst 2/3 (två tredjedelar) av avgivna röster vid mötet.
Vid eventuell upplösning tillfaller förbundets tillgångar någon verksamhet eller organisation/förening som de två sista årsmötena beslutar om.
För upplösning av lokal förening gäller:
Beslutet, jämte bestyrkta kopior av styrelse- och årsmötesprotokoll i ärendet samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar skall omedelbart delges förbundet.

Stockholm 2016-01-05

 

logo2_png-1

Ehlers-Danlos syndrom Riksförbund | Org.nr: 812800-9498 |
c/o Bergöö, Mjölnarvägen 24, 131 31 Nacka

Close